Press "Enter" to skip to content

KOMPNEN FUNGSI CPU SOCKET CPU socket

KOMPNEN FUNGSI
CPU SOCKET CPU socket (Processor socket) adalah socket pada motherboard dimana CPU (Central Processing Unit) dipasang, socket ini berfungsi untuk menghubungkan motherboard komputer.
SLOT MEMORY Slot memory adalah slot pada motherboard dimana RAM dipasang.Tergantung pada motherboard, mungkin terdapat 2 sampai 4 slot memory dan slot menentukan jenis RAM yang dapat digunakan pada motherboard computer.
PCI SLOTS (Peripheral Component Interconnect) Selain digunakan untuk menghubungkan VGA Card ke Motherboard, Slot PCI juga digunakan untuk perangkat seperti Sound Card, dan Network Card.
SATA PORT Merupakan antaramuka/port untuk media penyimpanan/storage generasi terbaru. Port SATA biasa digunakan untuk menghubungkan Hard Disk dengan sistem komputer.
IDE PORT Merupakan antaramuka/port media penyimpanan/storage sebelum generasi SATA.
POWER CONNECTOR Iaitu port untuk memberikan daya kepada sistem komputer dari kuasa bekalan.
PS/2 MOUSE Untuk menghubungkan mouse dengan computer.
PS/2 KEYBOARD Untuk memasang keyboard.
PRINTER PARALLEL PORT

Digunakan untuk memasang printer.
VGA SLOTS Untuk menggambar atau reka bentuk permainan.
USB PORTS Digunakan untuk antarmuka dengan periferal atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan Serial.
AUDIO LINE Digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker,dan mikrofon.
LAN PORT Merupakan port yang ada perangkat keras jaringan computer.
VGA PORT Adalah untuk jemah atau ubah sinyal digital dari komputer untuk menggambar .
GAME PORT Port ini hanya digunakan untuk hubungkan joystick dan hubungkan game.

Pssst… we can write an original essay just for you.
Any subject. Any type of essay.
We’ll even meet a 3-hour deadline.


Get your price

KEBAIKAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER

? BERKONGSI FAIL
• Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan di pelayan (server).

? MEMINDAHKAN FAIL
• Memudahkan pemindahan fail dari satu komputer ke komputer yang lain.

? BERKONGSI PERISIAN(APLICATION)DAN MENGURANGKAN KOS

• Memudahkan pengguna untuk berkongsi program. Dengan boleh mengurangkan kos dan memudahkan pemasangan perisian.

? BERKONGSI DATA DAN MENJIMATKAN MASA UNTUK MEMASUKKAN DATA.

• Data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna ke dalam satu aplikasi. Pengguna yang lain boleh menggunakan data-data.

? MENGGUNAKKAN MEL ELEKTRONIK(E-MAIL)

• Pengguna boleh menghantar memo dari satu komputer ke komputer yang lain tersebut.

KEBURUKAN SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER

? KOS PERMULAAN YANG TINGGI

• Peralatan seperti khas seperti kabel,kad antaramuka rangkaian, sistem perhubungan seperti hub dan switch serta perisian ialah mahal.

? KEPERLUAN MASA DAN KEPAKARAN PENGURUSAN

• Memerlukan masa dan kepakaran yang khas untuk menyelenggaran sistem rangkaian.

? RANGKAIAN TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK

• Sistem rangkaian amat bergantung komputer pelayan(server). Jika komputer pelayan menghadapi masalah (sever down) dan keseluruhan sistem rangkaian turut dipengaruh.

? SERANGAN VIRUS DAN PENCEROBOH(HACKERS)

• Sistem rangkaian didirikan kebarang besar ia dikenakan,oleh virus/hackers ketika berhubungan dengan rangkaian luar sehingga rosakkan sistem komputer.

x

Hi!
I'm Lily

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out